صفحه نخست

به قول خواجه حافظ شیرازی:

به دور لاله قـدح گیـر و  بی ریا می باش
به بوی گل  نفسی همـدم صبا می باش
نگویمت که همه ساله می پرستی کن
سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش
چو پیر سالک عشقت به می حواله کند
بنـوش  و  منـتظر  رحـمت  خـدا می باش

لینکدونی

با عرض پوزش، به دلیل پاره ای از تغییرات، انجمن های بوم و بر تا اطلاع ثانوی در دسترس نمی باشد.